Tôi có thể truy cập VPS khi VPS của tôi không hoạt động?

Có, bạn có thể truy cập vào VPS của bạn ngay cả khi VPS của bạn bị tắt hoặc vì nguyên nhân nào đó mà bạn không thể truy cập qua SSH. Hay liên hệ với kĩ thuật của chúng tôi nếu bạn chưa được cung cấp phương thức truy cập này.