Bao lâu thì tôi có VPS để sử dụng?

Thông thường, VPS của bạn sẽ được khởi tạo hoàn thành và gửi cho bạn trong vòng 60 phút kể từ khi chúng tôi nhận thanh toán. Trong một số trường hợp đặc biệt bộ phận kế toán chúng tôi cần phải kiểm tra thông tin thanh toán để đảm bảo việc thanh toán không phải là gian lận( dành cho các trường hợp thanh toán trực tuyến bằng thẻ tín dụng).