Có một số bạn trong quá trình cài đặt máy chủ có thể thiết lập sai time zone hoặc muốn đổi time zone theo ý mong muốn.

Với bài viết này chúng tôi hy vọng giúp các bạn có thể thực hiện theo nhu cầu của mình với các bước sau:

Cách 1

  • Bước 1: Truy cập thư mục /etc:

cd /etc

  • Bước 2: xóa bỏ file localtime:

rm localtime

  • Bước 3: Tạo file symbolic link:

ln -s /usr/share/zoneinfo/Asia/Ho_Chi_Minh   localtime

  • Bước 4: Để kiểm tra lại bạn có thể truy cập:

date
Sat Dec  7 10:40:40 ICT 2013

Cách 2

  • Bước 1: Truy cập thư mục /etc như cách 1.
  • Bước 2: Chỉnh sửa file:

vim /etc/timezone

  • Bước 3: Sử dụng biến TZ và xuất ra.

export TZ=Asia/Ho_Chi_Minh

Chi tiết

Một trong nhưng nguyên nhân dẫn đến máy chủ của bạn luôn trong tin trạng thiếu bộ nhớ, nhất là các máy chủ ảo(VPS), bạn chỉ nên mở các Extension của Apache thật sự cần cho website hoặc phần mềm của bạn hoạt động. Nếu bạn sử dụng quá nhiều Extensions không cần thiết sẽ dẫn đến tình trạng thiếu hụt bộ nhớ chính, tăng bộ nhớ Swap và tăng I/O (truy cập đĩa), cuối cùng là tài nguyên bộ nhớ và I/O, CPU bị cạn kiệt dẫn đến máy chủ của bạn hoạt động chậm chạp. Hãy tham khảo các yêu cầu kỹ thuật từ của Website/Phần mềm của bạn để biết thêm chi tiết các Extensions cần thiết cho Website/Phần mềm hoạt động.
 
Đây là một số Extension trong httpd.conf, các bạn có thể thêm(bằng cách bỏ dấu # phía trước Extension) hoặc bỏ bớt (bằng cách thêm dấu # phía trước) theo nhu cầu sử dụng:

#LoadModule auth_basic_module modules/mod_auth_basic.so
#LoadModule auth_digest_module modules/mod_auth_digest.so
#LoadModule authn_file_module modules/mod_authn_file.so
#LoadModule authn_alias_module modules/mod_authn_alias.so
#LoadModule authn_anon_module modules/mod_authn_anon.so
#LoadModule authn_dbm_module modules/mod_authn_dbm.so
#LoadModule authn_default_module modules/mod_authn_default.so
LoadModule authz_host_module modules/mod_authz_host.so
#LoadModule authz_user_module modules/mod_authz_user.so
#LoadModule authz_owner_module modules/mod_authz_owner.so
#LoadModule authz_groupfile_module modules/mod_authz_groupfile.so
#LoadModule authz_dbm_module modules/mod_authz_dbm.so
#LoadModule authz_default_module modules/mod_authz_default.so
#LoadModule ldap_module modules/mod_ldap.so
#LoadModule authnz_ldap_module modules/mod_authnz_ldap.so
#LoadModule include_module modules/mod_include.so
LoadModule log_config_module modules/mod_log_config.so
#LoadModule logio_module modules/mod_logio.so
#LoadModule env_module modules/mod_env.so
#LoadModule ext_filter_module modules/mod_ext_filter.so
#LoadModule mime_magic_module modules/mod_mime_magic.so
#LoadModule expires_module modules/mod_expires.so
LoadModule deflate_module modules/mod_deflate.so
#LoadModule headers_module modules/mod_headers.so
#LoadModule usertrack_module modules/mod_usertrack.so
LoadModule setenvif_module modules/mod_setenvif.so
LoadModule mime_module modules/mod_mime.so
#LoadModule dav_module modules/mod_dav.so
#LoadModule status_module modules/mod_status.so
LoadModule autoindex_module modules/mod_autoindex.so
#LoadModule info_module modules/mod_info.so
#LoadModule dav_fs_module modules/mod_dav_fs.so
#LoadModule vhost_alias_module modules/mod_vhost_alias.so
LoadModule negotiation_module modules/mod_negotiation.so
LoadModule dir_module modules/mod_dir.so
#LoadModule actions_module modules/mod_actions.so
#LoadModule speling_module modules/mod_speling.so
#LoadModule userdir_module modules/mod_userdir.so
LoadModule alias_module modules/mod_alias.so
LoadModule rewrite_module modules/mod_rewrite.so
LoadModule proxy_module modules/mod_proxy.so
#LoadModule proxy_balancer_module modules/mod_proxy_balancer.so
#LoadModule proxy_ftp_module modules/mod_proxy_ftp.so
#LoadModule proxy_http_module modules/mod_proxy_http.so
#LoadModule proxy_connect_module modules/mod_proxy_connect.so
#LoadModule cache_module modules/mod_cache.so
LoadModule suexec_module modules/mod_suexec.so
#LoadModule disk_cache_module modules/mod_disk_cache.so
#LoadModule file_cache_module modules/mod_file_cache.so
#LoadModule mem_cache_module modules/mod_mem_cache.so
#LoadModule cgi_module modules/mod_cgi.so
#LoadModule version_module modules/mod_version.so
#
# The following modules are not loaded by default:
#
#LoadModule cern_meta_module modules/mod_cern_meta.so
#LoadModule asis_module modules/mod_asis.so 

Chi tiết

Các bước thay đổi mật khẩu email trong Direct Admin khá đơn giản, quý khách hàng có thể làm theo các bước sau đây:

1. Đăng nhập vào giao diện quản trị hosting của Direct Admin tại link: http://yourdomain:2222
2. Chọn Email Accounts3. Tìm đến tài khoản email cần đổi pass và nhấn change. 4. Trong này Khách Hàng có thể thay đổi các tham số khác như tên tài khoản email, dung lượng tài khoản email hay số lượng email được gửi mỗi giờ
5. Sau khi chỉnh sửa xong nhấn Modify để cập nhập thông tin chỉnh sửa.

Chi tiết

free -m: xem dung lượng memory.

rpm: kiểm tra gói đã cài đặt, hoặc cài đặt một gói, hoặc sử dụng để gỡ bỏ một gói.
 
ps: kiểm tra hệ thống tiến trình đang chạy.
 
kill: stop proccess khi bị treo. Chỉ có super-user mới có thể dừng tất cả các tiến trình còn user khác chỉ có thể dừng proccess mà user đó tạo ra.
 
top: hiển thị sự hoạt động của các tiến trình, đặc biệt là thông tin về tài nguyên hệ thống và việc sử dụng các tài nguyên đó của từng tiến trình.
 
pstree: hiển thị tất cả các tiến trình dưới dạng cây.
 
sleep: cho hệ thống ngừng hoạt động trong một khoảng thời gian.
 
useradd: tạo một người dùng mới.
 
groupadd: tạo một nhóm người dùng mới.
 
passwd: thay đổi password cho người dùng.
 
userdel: xoá người dùng đã tạo.
 
su: cho phép đăng nhập với tư cách người dùng khác.
 
groups: hiển thị nhóm của user hiện tại.
 
who: cho biết ai đang đăng nhập hệ thống.
 
unzip file.zip: giải nén file .zip
 
wget: download file. ví dụ wget http://www.socvps.com/test.zip
 
chown -R apache:apache ./socvps.com/public_html : Đổi owner cho thư mục hoặc tệp tin.
 
tail 100 httpd.log: Xem 100 dòng cuối cùng của file httpd.log.

tar -cvf archive.tgz /home/socvps.com/public_html/vps: nén một thư mục với đuôi .tar
 
tar -xvf archive.tar: giải nén một file tar.
 
man: xem hướng dẫn về dòng lệnh như cú pháp, các tham số...

clear: xoá trắng cửa sổ dòng lệnh.
 
date: xem ngày, giờ hệ thống.
 
 
date -s "16 Oct 2104 10:30:00" : thay đổi thời gian hệ thống.
 
cal: xem lịch hệ thống.
 
uname -r: Xem hạt nhân phiên bản.
 
ifconfig: Xem các địa chỉ IP của bạn.
 
netstat: xem tất cả các kết nối.
 
netstat -an |grep :80 |wc -l: xem có bao nhiêu kết nối đến port 80.
 
last: xem log login vào hệ thống.
 
history: xem log command.
 
df -h: Xem dung lượng ổ đĩa.
 
logout: tương tự exit.
 
reboot: khởi động lại hệ thống.
 
mount: gắn hệ thống tập tin từ một thiết bị lưu trữ vào cây thư mục chính.
 
umount: ngược với lệnh mount.
 
cd [duong_dan_thu_muc_can_den]: chuyển đến thư mục mới.
 
mkdir [ten_thu_muc_muon_tao]: tạo thư mục mới.
 
rmdir: xoá tất cả các file trong thư mục.
 
cp: copy một hay nhiều file đến thư mục mới.
 
mv: đổi tên hay di chuyển tệp tin hoặc thư mục.
 
rm: xóa tệp tin.
 
wc: đếm số dòng, số kí tự... trong file.
 
touch: tạo tệp tin.
 
cat: xem nội dung file.
 
nano : khởi động trình soạn thảo văn bản.
 
df: kiểm tra dung lương ổ đĩa
 
du: xem dung lượng đĩa đã dùng cho một số tệp tin nhất định.
 
 
 

Chi tiết